Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Type projecten
 • Wat voor een soort projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Omgevingsfonds?
  Allerlei verschillende soorten projecten, zolang ze maar bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het kustgebied, het verduurzamen van en de energietransitie in het kustgebied of het versterken van recreatie, toerisme en de sociale samenhang in het gebied.
 • Moet ik een heel projectvoorstel indienen, of kan ik ook een idee inbrengen?
  Er moet een uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend. Het invul-format op de website moet volledig ingevuld worden om een aanvraag in te kunnen dienen. Als u alleen een idee voor een project heeft, kunt u wellicht eerst bij Plaatselijk Belang of iemand van de Adviesraad een gesprek plannen om te kijken hoe zij u kunnen helpen om het idee uit te werken tot een projectvoorstel.
Selectiecriteria
 • Waar worden de projecten op beoordeeld?
  De projecten moeten passen bij de doelstellingen van het fonds, aangevraagd worden door bewoners, ondernemers en/of organisaties uit het gebied en bij voorkeur een positief effect hebben voor zoveel mogelijk bewoners in het gebied. Ook wordt er gekeken of er draagvlak is in de omgeving voor het project. Als er vergunningen nodig zijn voor het project, dan wordt ook gekeken of het aannemelijk is dat die verkregen worden.
 • Professionele clubs kunnen natuurlijk veel meer tijd steken in goede projectvoorstellen. Hoe voorkomen jullie dat al het geld naar organisaties als het Natuur- en Landschapsorganisaties gaan?
  Het bestuur ziet erop toe dat er rekening gehouden wordt met een eerlijke verdeling over de verschillende doelstellingen, dorpen en steden en type aanvragers.
 • Mogen overheden zoals de gemeente en provincie ook aanvragen indienen?
  Nee, overheden kunnen niet zelf aanvrager van projecten zijn. Het fonds is echt bedoeld als aanvulling op de reguliere overheidstaken. Wel kan de gemeente of de provincie het project co-financieren, waaruit dan tevens blijkt dat er draagvlak is bij de gemeente of provincie voor het project en ook de kans op uitvoering van grote ruimtelijke projecten vergroot wordt.
 • Als mijn aanvraag afgewezen word, kan ik dan in een volgende ronde een nieuwe aanvraag indienen?
  Dat kan. Bij het bericht van toekenning of afwijzing geeft het bestuur aan wat de overweging is geweest. Soms kan het ook gewoon zo zijn dat er andere betere projecten waren en dat het geld voor dat jaar daaraan is opgegaan. Dan kan hetzelfde project een volgende keer best weer kans maken. Als er inhoudelijke bezwaren of vraagtekens waren waarom het project niet is toegekend, dan kunt u uw project verbeteren of bijvoorbeeld van een betere onderbouwing voorzien op basis van de overwegingen van het bestuur.
 • Hoe vaak per jaar kan ik een aanvraag indienen?
  In principe kan het hele jaar door ingediend worden. Er zijn vier ‘beoordelingsmomenten’ per jaar gepland, waarbij het bestuur de tot dan toe binnengekomen projecten beoordeelt. 6 weken na het sluiten van een aanvraagperiode volgt er dan een uitslag.
Financiering
 • Is er een minimum- of maximumbedrag per project?
  Nee. Kleine projecten mogen, maar grote ook. Wel heeft het fonds per jaar maximaal ongeveer 700.000 euro beschikbaar. Wel maken we onderscheid in 3 verschillende grootte van projecten: klein, medium en groot. Voor de kleinere projecten gelden minder strenge eisen aan cofinanciering en verantwoording dan bij de medium en grotere projecten.
 • Is er altijd cofinanciering nodig?
  Ja, maar voor de kleinere projecten kan dat ook door vrijwilligersuren ‘op geld’ te zetten tegen een standaardtarief van 15 euro per uur per vrijwilliger. Voor de grotere projecten is wel cofinanciering nodig van derden, zodat we ook meer zekerheid hebben dat er een breder draagvlak is voor het project. In het fondsreglement op de site wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.
 • Mag je ook ieder jaar geld aanvragen voor hetzelfde project of evenement?
  Ja, dat mag, maar het is wel belangrijk dat het zoveel mogelijk mensen blijft bereiken en als we moeten kiezen zullen we misschien eerder kiezen voor iets vernieuwends.
 • Verdelen jullie het geld ook over de verschillende dorpen?
  Nee. Het gaat echt om goede projecten met zoveel mogelijk positief effect en bereik. Wel kun je natuurlijk leren van de projecten in andere dorpen en bijvoorbeeld samen projecten aanvragen.
 • Kan er ook een bijdrage gevraagd worden voor de inrichting van een huurpand, zoals bijvoorbeeld een buurthuis of verenigingsgebouw?
  Dat kan. Wel zal gekeken worden of het een ‘duurzame’ investering zal zijn en of er dus enige mate van zekerheid is dat het huurcontract zal blijven bestaan.
 • Wordt het beschikbare bedrag verdeeld over de vier beoordelingsmomenten per jaar?
  Niet op voorhand. Als er bij het eerste beoordelingsmoment heel veel goede projecten worden ingediend, kan het zijn dat het beschikbare bedrag voor moment 2, 3 en 4 dat jaar kleiner is. Wel zal het bestuur altijd ruimte proberen te houden om ook in periode 2, 3 of 4 nog goede projecten te kunnen honoreren.
Gegevens
 • Wat moet ik allemaal aanleveren?
  Op de website staat een invulformulier waarmee je projecten aan kunt vragen. Je hoeft dus alleen het format in te vullen en de benodigde bijlagen te uploaden (begroting en indien van toepassing een uittreksel van de Kamer van Koophandel). Onderdeel van het format is wel een beschrijving van wat je wilt doen, hoeveel mensen je daarmee kunt bereiken, onderbouwing dat er draagvlak is voor het project en een begroting waarmee je het aan gevraagde bedrag onderbouwt. Voor grote projecten vragen we ook om (toegezegde) cofinanciering en een planning. Via het invulformulier op de site wijst dit zich vanzelf.
 • Is er ook een voorbeeld beschikbaar van hoe een begroting eruit dient te zien?
  Ja, een voorbeeld vindt u hier
Ondernemers
 • Mag een ondernemer ook een bijdrage vragen voor het uitbreiden van zijn onderneming?
  Dat kan, maar in de aanvraag moet wel aangetoond worden dat er een bijdrage geleverd wordt aan het gebied (en dus niet alleen aan de eigen onderneming). Ook wordt er gekeken hoeveel mensen in het gebied ‘baat’ hebben bij het project. Stel dat een ondernemer bijvoorbeeld een recreatieve voorziening wil openen in een dorp waar nu niets is, dan kan dat anders beoordeeld worden dat eenzelfde plan voor een voorziening in een dorp waar er al wel meerdere recreatieve voorzieningen zijn.
Verduurzaming
 • Kan een individu ook een aanvraag doen voor de verduurzaming van de eigen woning?
  Nee, een dergelijke investering komt onvoldoende ten goede van het hele gebied. Bovendien zijn voor het verduurzamen van de eigen woning andere subsidie- en financieringsmogelijkheden.
Adviesraad
 • Wat is de rol van de Adviesraad?
  De adviesraad geeft een zwaarwegend advies aan het bestuur over welke projecten wel of niet toe te kennen. Zij kijken daarbij met name naar de draagvlak in het gebied voor een project. De Adviesraad bestaat uit leden uit de verschillende steden en dorpen en vertegenwoordigers van een aantal belangrijke sectoren (natuur & landschap, recreatie & toerisme). Zij kennen de lokale situatie goed en kunnen het bestuur dus adviseren over de wenselijkheid van projecten.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

 • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
 • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
 • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.