Een gezonde bodem is de basis voor gezonde landbouw. Het is goed voor biodiversiteit, bindt koolstof en houdt meer water vast. Tevens is de ondergrond onmisbaar voor de kringloop van onze samenleving: het fundament voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Het is eigenlijk de enige plek waar we écht kunnen recyclen, waar een reststroom wordt afgebroken en omgezet in een nieuwe grondstof. In de bodem zit het recyclend vermogen van onze samenleving.

Agricycling verdeelt de beschikbare reststromen (bermgras, hekkelspecie, riet, houtachtigen) op basis van een optimale benutting vanuit het perspectief van de bodem. Dit kan als toevoeging op, maar ook ter vervanging van de bestaande bemesting dienen. Door collectief reststromen aan te trekken, te verwerken en te verdelen op basis van de behoefte van de bodem, wordt zowel het economisch als het ecologisch optimale resultaat behaald.

Agricyling faciliteert en borgt het proces van verwerking van reststromen volledig. De landbouwer beschikt pas over de reststromen indien deze geheel zijn verwerkt en gecertificeerd. De certificering wordt uitbesteed aan onafhankelijke keuringsinstantie.

Met financiële steun van het FIKS Omgevingsfonds is de vervolgpilot omtrent het lokaal verwerken van groene reststromen gerealiseerd, is een compostomvormer aangeschaft (het proces van omzetting wordt uitgevoerd met een eigen machine, maar uitbesteed aan een loonwerker; loonwerkers hebben deze machine niet beschikbaar) en zijn de voorbereidingen tot het oprichten van een coöperatie uitgevoerd. De coöperatie wordt vanuit Ferwoude opgericht en aangestuurd.

De missie van Fiks in 3 pijlers:

  • Verbeteren en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving voor, op en achter de IJsselmeerdijk;
  • Ondersteunen van de energietransitie bij burgers en bedrijven en verduurzaming van toerisme en recreatie;
  • Versterken en promoten van de aantrekkingskracht van de regio voor bewoners, toerisme en recreatie.